1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.centrumbetonuarchitektonicznego.pl prowadzony jest przez przedsiębiorstwo VHCT ul. Logistyczna 8 55-040 Bielany Wrocławskie, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 8992654570 sklep@centrumbetonuarchitektonicznego.pl
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
1.2.1 Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Oferty indywidualnej na podstawie której strony mogą zawrzeć ze sobą umowę kupna-sprzedaży. Zapisy Regulaminu są treścią zawartej pomiędzy Stronami Umowy kupna-sprzedaży.
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
1.4. Definicje:

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.4.3. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.5. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.4.6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.7. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.centrumbetonuarchitektonicznego.pl
1.4.8. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – VHCT ul. Logistyczna 8 55-040 Bielany Wrocławskie, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 8992654570 sklep@centrumbetonuarchitektonicznego.pl
1.4.9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą.
1.4.10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.11. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.4.12. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) 1.1.13. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
1.4.14. TERMIN WYSYŁKI PRODUKTU- dzień w którym nadano produkt do wysyłki firmie zewnętrznej.
1.4.15 KONSUMENT- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (SKLEPEM) czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.4.16. TWORZONY NA TWOJE ZAMÓWIENIE (NIEPREFABRYKOWANY)- produkt tworzony na zamówienie klienta, w którym klient wskazał atrybuty produktu takie jak np. kolor, wymiary z wariantów wskazanych przez sklep.
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia.

2.1.1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzenie zakupu” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:
2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
2.4.2. pisemnie na adres: VHCT ul. Logistyczna 8 55-040 Bielany Wrocławskie,
2.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@centrumbetonuarchitektonicznego.pl
2.4.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
2.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje:
3.1.1 Po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym. Procedura opisana w pkt. 3.4.
3.1.2 W trakcie korespondencji mailowej, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, według instrukcji przekazywanych na bieżąco Klientowi.
3.1.3 Podczas rozmowy telefonicznej, w której strony ustnie ustalają warunki transakcji. Potwierdzenie warunków transakcji jest przesyłane klientowi mailowo, a opłata faktury jest akceptacją ustalonych warunków.
3.1.4 Na podstawie przedstawionej Klientowi Oferty Indywidualnej. Zapisy w Ofercie dotyczące terminu realizacji zamówienia, sposobu dostawy towaru, sposobu i terminu płatności mają nadrzędną ważność względem zapisów niniejszego Regulaminu.
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3.3. Czas od momentu zamówienia do momentu wysyłki produktu przez sklep jest podany na podstronie "Wysyłka" oraz w niniejszym regulaminie.
3.4. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
3.4.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje poprzez wypełnienie na stronie "Zamówienie" formularza zamówienia oraz kliknięcie przycisku "Kupuję i Płacę".
3. 4.1.1 Przedmioty podlegające zakupowi zostały wcześniej przez Klienta wskazane, poprzez dodanie ich do koszyka.
3.4.1.2 Przed dodaniem do koszyka, Klient wskazał wariant produktu.
3.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
3.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego lub (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail potwierdzającej zakup towaru. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
3.6. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient wyraża zgodę do otrzymania dowodu zakupu (sprzedaży) w postaci Faktury VAT, Faktury imiennej lub paragonu drogą poczty elektronicznej na adres email, który klient podał w momencie zakupu.
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
4.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
4.1.2. Płatność za pośrednictwem systemu płatności on-line Przelewy24.
4.1.2.1. W ramach serwisu można dokonywać opłat za pośrednictwem:
4.1.2.1.1. Płatności i przelewów bankowych
4.1.2.1.2. Kartami płatniczymi
4.1.2.1.3. I innymi- określonymi przez serwis Przelewy 24.
4.1.2.2. Obsługę płatności elektronicznych za pośrednictwem systemu Przelewy24, o którym mowa prowadzi: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza
4.1.3 Przelew na konto bankowe, na podstawie wystawionej przez sklep Faktury VAT.
4.2. Termin płatności:
4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
4.2.2. W przypadku wyboru metody płatności za pośrednictwem przelewu bankowego lub przelewu elektronicznego za pośrednictwem serwisu Przelewy 24, Klient obowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.
4.2.3 W przypadku płatności na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury, termin płatności wskazuje faktura VAT.
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
5.3.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniową.
5.4. Termin wysyłki Produktu do Klienta wynosi zgodnie z regulaminem do 91 dni, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 91 dni. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
5.4.2. W przypadku płatności za pośrednictwem Przelewy 24 lub przelewem bankowym od dnia zaksięgowania wpłaty przez Bank Sprzedawcy lub system płatności Przelewy 24.
5.5. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 91 dni , chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 91 dni . O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
5.6. Gdyby termin wysyłki miał ulec wydłużeniu, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta, nie później niż 7 dni przed upływem terminu wysyłki.
5.6.1. W przypadku wydłużenia terminu wysyłki produktu Sprzedawca na wezwanie klienta ma obowiązek podać powód wydłużenia terminu wysyłki produktu.
5.7. Wysyłka oraz nadanie zakupionego produktu może nastąpić z miejsca prowadzenia działalności przez Sprzedającego lub z każdego innego dowolnego miejsca i adresu.
5.8. Sprzedawca w przypadku dostarczenia produktów zakupionych przez Klienta w kilku dostawach, może uzależnić kolejną dostawę produktów od uregulowania przez Klienta należności za poprzednią dostawę lub zapłaty za dostawę z góry, jeśli płatność za zamówienie jest powiązana z etapami dostawy produktów.
5.9. Z uwagi na wysyłkę towarów z różnych magazynów, dopuszcza się sytuację, w których Klient otrzyma zakupiony produkt w więcej niż jednej przesyłce, dostarczonej w różnych terminach i przez różne firmy kurierskie.
5.10. Samowolnie podawany przez Klienta termin realizacji zamówienia jest niezgodny z niniejszym Regulaminem, a jego niedotrzymanie przez Sprzedawcę nie stanowi podstawy do odstąpienia Klienta od zawartej umowy lub złożenia reklamacji.
5.11 Dostawa zamówionych produktów jest realizowana przy pomocy zewnętrznych firm kurierskich z wykorzystaniem samochodów ciężarowych z windą samowyładowczą. Produkty dostarczane są na palecie. Warunkiem skutecznego rozładunku zakupionych produktów jest posiadanie dojazdu do miejsca rozładunku, który pozwala na przejazd samochodowi ciężarowemu oraz utwardzony plac, aby móc rozładować palety przy pomocy wózka transportowego (paleciaka).
5.11.1 Na Kliencie spoczywa odpowiedzialność za brak możliwości dostarczenia i rozładunku zakupionych produktów pod wskazanym adresem dostawy. Koszty niezrealizowanej dostawy ponosi w takim przypadku Klient.
6. REKLAMACJA PRODUKTU I GWARANCJA

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.
6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.3.1. pisemnie na adres: VHCT ul. Logistyczna 8 55-040 Bielany Wrocławskie,
6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@centrumbetonuarchitektonicznego.pl;
6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6.4.1 Zachęca się do skorzystania z udostępnionego przez Sprzedawcę Formularza Reklamacyjnego.
6.4.2 Sprzedawca, może uzależnić uznanie reklamacji od dostarczenia przez kupującego dowodów ( np. fotografii, oświadczeń) dokumentujących wadę produktu, prawidłowe wykorzystanie i montaż produktu w sposób zgodny z zaleceniami producenta.
6.5 Jeśli powodem reklamacji produktu jest fakt jego uszkodzenia w czasie transportu, Klient powinien zgłosić fakt uszkodzenia Sprzedawcy nie później niż w terminie 3 dni od dnia, w którym otrzymał zakupiony produkt. Pozwoli do na dochodzenie roszczeń Sprzedawcy od Przewoźnika.
6.5.1 Warunkiem do pozytywnego rozpatrzenia Reklamacji przez Sprzedającego z tytułu uszkodzenia przedmiotu w czasie transportu jest dostarczenie Sprzedawcy przez Klienta, wypełnionego w obecności kuriera Protokołu szkody oraz fotografii dokumentujących szkodę zaistniałą w trakcie transportu.
6.6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
6.7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: VHCT ul. Logistyczna 8 55-040 Bielany Wrocławskie. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
6.7.1 Sprzedawca, w przypadku uznania reklamacji, może uzależnić zwrot Klientowi całości lub części ceny za zakupiony produkt, od faktu prawidłowego zwrócenia produktu przez Kupującego lub wypełnienia przez niego pozostałych zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie.
6.7.2. Klient odpowiedzialny jest za prawidłowe zabezpieczenie produktu na czas jego transportu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem niewłaściwego zabezpieczenia produktu na czas transportu lub korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
6.7.3 Sprzedawca nie przyjmuje towarów przesłanych do niego w ramach zwrotu / reklamacji z opcją płatności "za pobraniem".
6.8 Sprzedawca zastrzega, że podstawą nie uznania reklamacji produktu z tytułu rękojmi lub gwarancji są przede wszystkim uszkodzenia mechaniczne lub nieprawidłowości w produkcie, które zostały wyszczególnione w pkt: 6.8.1 - 6.8.9
6.8.1 Podstawą do odmowy uznania Reklamacji może być np. fakt reklamowania powstałych tzw. "wykwitów wapiennych" na powierzchniach mineralnych i betonowych na zakupionym produkcie. Z punktu widzenia prawa budowlanego wykwit wapienny, w przypadku materiałów porowatych i mineralnych, jest zjawiskiem normalnym, nie mającym wpływu na właściwości użytkowe. Fakt powracających wykwitów wapiennych, może świadczyć o złym przygotowaniu podłoża pod zakupionym produktem, zwłaszcza w zakresie odprowadzenia wody i hydroizolacji.
6.8.2 Podstawą do odmowy uznania Reklamacji może być np. Reklamowanie zmiana koloru produktu z czasem jego użytkowania, smugi kolorystyczne lub różnice w odcieniach koloru produktów, nawet w ramach jednej partii produktowej. Na powierzchni produktów mogą występować przetarcia kolorystyczne, smugi oraz pory/wżery (tzw.raki) o różnej intensywności, regularności i w różnej ilości. Pomiędzy poszczególnymi elementami zdarzają się różnice odcieni, a na ich powierzchni mogą uwidaczniać się włókna zbrojenia oraz różnice w strukturze kruszyw użytych do produkcji. Wymienione cechy są cechą naturalną produktu, a nie jego wadą i to one nadają produktom betonowym lub gipsowym niepowtarzalny wygląd i nie podlegają reklamacji. Zmiana koloru wyrobu z czasem, zwłaszcza w momencie eksponowania go na warunki atmosferyczne, jest zjawiskiem normalnym w przypadku pigmentowanych produktów mineralnych, o czym informujemy w momencie zakupu produktu. Nie jest to wada produktu, tylko jego naturalne właściwości.
6.8.3 Odstępstwa wymiarowe, łukowatości produktów nie stwierdzone i nie zgłoszone Sprzedawcy przed montażem (a stwierdzone po zamontowaniu produktów), są wynikiem błędów montażowych i nie będą uznawane jako wada produktu i nie podlegają reklamacji. Wszelkie roszczenia z tego tytułu należy kierować do wykonawcy montażu.
6.8.3.1 Sprzedawca dopuszcza możliwość występowania odstępstw wymiarowych w zakresie +- 5 mm, od wymiaru produktu podanego w specyfikacji i lekką łukowatość płyt również przed ich montażem, która jest zjawiskiem naturalnym dla produktów odlewanych w formach.
6.8.4 Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować ich trwałe odbarwienia, odkształcenia lub wykwity. W momencie wysyłki producent wykonuje kontrolę pod względem wymiarowości, kształtu i koloru. Odstępstwa wymiarowe, kolorystyczne, odkształcenia zgłoszone po upływie 1 tygodnia od momentu dostarczenia produktów stanowiących przedmiot sprzedaży mogą być uznane za efekt błędnego przechowywania, a wówczas ich reklamacja może okazać się nieskuteczna.
6.8.5 Nieprzestrzeganie zapisów z karty technicznej produktu, która jest dostępna na stronie produktu przed jego zakupem i dostarczana Klientowi po zakupie, jest podstawą do odmowy uznania reklamacji. Karta techniczna produktu również wskazuje możliwe przyczyny do odmowy uznania reklamacji.
6.8.6 Wybrany przez Klienta stopień porowatości jest umowny. Nawet przy zastosowaniu odpowiedniej mieszanki, ostateczna porowatość może być nierównomierna na całej powierzchni produktu. Reklamacji nie podlegają kwestie intensywności porowatości.
6.8.7 Próbki kolorystyczne mogą nie oddawać w pełni lub posiadać inny odcień i fakturę wykończenia niż finalnie zamówiony produkt. Informujemy o tym klienta notatką, dołączoną do próbek.
6.8.8 Impregnacja hydrofobowa nie jest w stanie uchronić produktu przed każdym rodzajem zabrudzeń, gdyż jej głównym zadaniem jest ograniczenie nasiąkliwości materiału i spowolnienie porastania powierzchni przez glony i mchu. Zabrudzenia produktu nie podlegają reklamacji.
6.8.9 Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne produktu, zgłoszone po 7 dniach od daty dostarczenia produktu.
6.9 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez sprzedany produkt.
6.9.1. Zwłaszcza wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone przez sprzedany produkt, fakt niewłaściwych i niezgodnych z zaleceniami producentów: montażu produktu, obróbki produktu, konserwacji produktu, przeznaczenia produktu lub przygotowania podłoża pod produkt.
6.10 Klient ma prawo do wyboru żądania, składając wniosek Reklamacyjny. Może wybrać: usunięcie wady, wymianę całego lub części zakupionego towaru, obniżenia ceny lub całkowitego odstąpienia od umowy ze zwrotem wzajemnych świadczeń o ile wada jest istotna.
6.10.1 Sprzedawca może nie uznać wybór żądania i zaproponować inny, uwzględniając indywidualne okoliczności, charakter wady oraz łatwość i szybkość naprawy lub wymiany towaru.
6.11.1 Sprzedawca na wybrane produkty udziela Klientowi będącemu Konsumentem 2 letniej gwarancji na zakupiony produkt.
6.11.2. O tym, na które produkty w sklepie udzielona jest gwarancja informuje przesłana Klientowi oferta indywidualna lub adnotacja na stronie produktu.
6.11.3 Żądania Klienta w ramach gwarancji oraz realizacja gwarancji odbywa się w sposób analogiczny z procedurą Reklamacyjną opisaną w punkcie 6.10. i 6.10.1.
6.11.4 Gwarancja jest udzielona na dwuletnie zachowanie przez produkt jego właściwości użytkowych.
6.11.5 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktu. Podstawa odmowy uznania reklamacji z tytułu gwarancji została wyszczególniona w punktach 6.8.1. -6.8.9.
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 i 8.9 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
8.1.1. pisemnie na adres: VHCT ul. Logistyczna 8 55-040 Bielany Wrocławskie;
8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@centrumbetonuarchitektonicznego.pl
8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.
8.6. W przypadku odstąpienia od umowy w zakresie części zakupionego przez Konsumenta towaru, Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszt pierwszej wysyłki, w wysokości proporcjonalnie przypadającej na tą część zakupionego towaru, która podlega zwrotowi. Np. jeśli klient za wysyłkę dwóch opakowań produktu zapłacił 20 zł, w momencie rezygnacji z zakupu i zwrotu jednego z opakowań Sprzedawca zwróci Konsumentowi kwotę 10 zł za wysyłkę.
8.7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Knieja 20, 88-190 Barcin.
Konsument ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie i nadanie produktu z zakupu którego zrezygnował.
8.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem niewłaściwego zabezpieczenia produktu na czas transportu lub korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
W przypadku zakupu wielu opakowań tego samego produktu, dopuszcza się naruszenie wyłącznie jednego z opakowań o najmniejszej pojemności.
8.9. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
8.9.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.9.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Wynosi on 30 zł za przesyłkę do 30 kg, i 200 zł za przesyłkę cięższą - jest to cena wysłania jednej palety. Wszystkie zwroty mogą być zrealizowane w sposób zwykły poprzez usługi świadczone przez Pocztę.
8.9.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
8.10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
8.10.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
8.10.2 Produkt nieprefabrykowany, czyli tworzony dla klienta na jego indywidualne zamówienie, jest oznaczony w Sklepie, w sekcji Dodatkowe informacje, na stronie produktu, frazą: "Tworzony na Twoje zamówienie."
8.10.3 Produktem nieprefabrykowanym jest również produkt, stworzony na zamówienie klienta, w którym klient wybierał atrybuty (wersje) produktu z wariantów przedstawionych mu przez Sklep.
8.10.4 Głównym uzasadnieniem, dla którego oznaczamy niektóre produkty jako nieprefabrykowane jest fakt, że każdy produkt jest "realnie" produkowany na zamówienie według specyfikacji, nie posiadamy magazynu gotowych produktów. Wyroby z betonu architektonicznego i kompozyty mineralne (gipsowe) nie nadają się do długiego składowania, gdyż w jego trakcie istnieje duże ryzyko wystąpienia trwałych uszkodzeń produktów. Z uwagi na dużą liczbę kombinacji wykonania danego produktu, istnieje nikła szansa, co wiemy z doświadczenia, że w krótkim czasie inny Klient dokona zakupu produktu o tych samych parametrach i tej samej ilości, aby nie wystąpiło dodatkowo ryzyko wysłania produktów Klientowi pochodzących z kilku partii produkcyjnych. To sprawia, że zwrócony nam towar nie podlega już dalszemu odsprzedaniu.
8.11 Prawo odstąpienia od umowy, dotyczy Konsumenta.
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
9.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
9.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
10.2. Zmiana Regulaminu:

10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
10.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
10.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.